OGÓLNE WARUNKI UMOWY
CZŁONKOWSKIEJ
§ 1
Postanowienia ogólne


1. Właścicielem Klubu tenisowego Centrum Tenisowe OpolTenis i kortów tenisowych (dalej:
„Klub”) jest Fernes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul.
Spokojnej 6A 45-809 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000970921, NIP: 7543350245, REGON:
52197248700000, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł, reprezentowana przez: Prezesa
Zarządu Pana Jakuba Adama Faryniarza: dalej „Organizator”.
2. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Członkowskiej (dalej: OWU) uzupełniają postanowienia
zawartej Umowy pomiędzy Organizatorem a dorosłym Uczestnikiem lub Opiekunem
Prawnym dziecka biorącego udział w zajęciach.
3. Uczestnikami zajęć mogą być osoby dorosłe zawierające umowę w imieniu własnym jak
również dzieci w imieniu których umowę zawiera Opiekun Prawny – dalej „Uczestnik Zajęć”.
4. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją OWU.
5. Wszyscy Uczestnicy Zajęć, zarówno dorośli jak i dzieci, zobowiązani są do przestrzegania
postanowień OWU, Regulaminu Obiektu Centrum Tenisowego OpolTenis oraz ogólnych
zasad etyki gry w tenisa.


§ 2
Udział w zajęciach


1. Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do:
a. uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi
nawierzchni kortów;
b. punktualnego stawiania się na zajęcia Grupy;
c. uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu;
d. podporządkowania się poleceniom Instruktora;
2. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika Zajęć obowiązków wskazanych w ust. 1
Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika Zajęć z czynnego udziału w zajęciach. Wyłączenie
z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni
Uczestnicy mają obowiązek przebywać w hali kortów pod opieką Instruktora do momentu
zakończenia zajęć Grupy.
3. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut. W tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę
oraz czynności po zakończonej grze wynikające z zasad korzystania z kortów.
4. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązany jest poinformować w recepcji Klubu o
swoim przybyciu na zajęcia.
5. Przebywanie na kortach tenisowych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora lub
Organizatora.
6. Zabrania się wnoszenia na korty tenisowe jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą
być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.
7. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków
odurzających oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia
innych osób.
8. Dorosły Uczestnik lub Opiekun Prawny dziecka biorącego udział w zajęciach ponosi
odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania
się do poleceń Instruktora lub pracownika Klubu.
9. Uczestnik Zajęć może zostać skreślony przez Organizatora z listy uczniów m.in. w przypadku,
gdy:
a. nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w
zawartej umowie
b. mimo upomnienia Uczestnik Zajęć nie stosuje się do obowiązujących regulacji
wewnętrznych, w tym OWU, Regulaminu Obiektu Centrum Tenisowego OpolTenis,
przepisów bhp;
c. przy zapisywaniu na zajęcia zostało złożone niezgodne z prawdą oświadczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach;
d. Uczestnik Zajęć swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego
lub osób trzecich;
e. Uczestnik Zajęć przebywa na terenie Klubu pod wpływem środków odurzających lub
rozpowszechnia ww. środki na jego terenie;
f. Uczestnik Zajęć dopuszcza się wandalizmu, kradzieży lub wymuszeń na terenie Klubu;
g. Poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik Zajęć uniemożliwia pracę w
Grupie i prowadzenie zajęć;
h. Uczestnik Zajęć swoim zachowaniem narusza dobre obyczaje lub/i zasady współżycia
społecznego.
10. Rozwiązanie Umowy Członkowskiej na podstawie wskazanej w ust. 9 nie powoduje powstania
po stronie dorosłego Uczestnika lub Opiekuna Prawnego dziecka roszczeń o zwrot
uiszczonych opłat.
11. W trakcie zajęć Grupy na kortach nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami
Zajęć danej Grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę.
12. Niepełnoletni uczestnicy zajęć przybywają na zajęcia i są odbierani pod opieką rodziców lub
Opiekunów Prawnych.

§ 3
Zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobach lub mieniu, które
mogą zdarzyć się na terenie Klubu, w tym za szkody powstałe w wyniku uprawiania sportu lub
korzystania z kortów tenisowych, urządzeń lub wyposażenia Klubu przez Uczestników Zajęć,
a także szkody spowodowane przez osobę przebywającą na terenie Klubu innej osobie. Osoba
przebywająca na terenie Klubu akceptując niniejsze OWU zrzeka się wszystkich roszczeń
wobec Organizatora z tego tytułu.
2. Dorośli Uczestnicy lub Opiekunowie Prawni dziecka biorącego udział w zajęciach mają
obowiązek poinformowania pisemnie o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych lub
innych mających wpływ na udział Uczestnika Zajęć w zajęciach sportowych.
3. W przypadku niepoinformowania Organizatora o takim stanie rzeczy, jest on zwolniony ze
wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody powstałej u Uczestnika Zajęć, który ma stwierdzone przeciwwskazania do uprawiania sportów a w szczególności tenisa
ziemnego
4. Osoba przebywająca na terenie Klubu akceptuje i przyjmuje do wiadomości, iż korzysta z
kortów tenisowych oraz urządzeń i wyposażenia Klubu na własną odpowiedzialność i ryzyko.
5. Osoba korzystająca z Klubu ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub
pogorszenie stanu mienia Klubu, w tym urządzeń, wyposażenia lub sprzętu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez osobę
przebywającą na terenie Klubu w wyniku nie stosowania się do niniejszego OWU oraz
Regulaminu Obiektu Centrum Tenisowego OpolTenis.
7. Organizator nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie
ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie
dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być
ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć w Klubie powinny wykupić
stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie
obiektu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.


§ 4
Organizacja zajęć.

Harmonogram.
1. Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny z wyłączeniem dni wolnych od nauki, jednakże
jedynie tych wymienionych poniżej:
a. 01.11.2022r. (Wszystkich Świętych)
b. Od 24.12.2022r. do 01.01.2023 r. włącznie (Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok)
c. Od 13.02.2023r. do 26.02.2023r. włącznie (ferie zimowe woj. Opolskiego)
d. od 06.04.2023r. do 10.04.2023r. włącznie (Święta Wielkanocne)
e. Od 01.05.2023 r. do 03.05.2023 r. (Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja)
f. 08.06.2023r. (Boże Ciało)
2. Zajęcia odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, wszelkie zmiany na
prośbę dorosłego Uczestnika lub Opiekuna Prawnego dziecka dokonywane są od następnego
miesiąca/okresu rozliczeniowego.
3. Uczestnik Zajęć ma prawo do zmiany Grupy za zgodą Organizatora.
4. W przypadku zajęć dla dzieci możliwa jest zmiana grupy i terminu w trakcie roku szkolnego
jedynie za zgodą Organizatora, maksymalnie 3 razy w ciągu całego okresu obowiązywania
umowy, jedynie do grup wyznaczonych przez Organizatora. W przypadku, gdy wszystkie grupy
są pełne, nie ma możliwości zmiany grupy i terminu zajęć. Gdy grupa nie liczy minimum 4
dzieci (w grupach maksymalnie 6 osobowych) oraz 3 dzieci (w grupach maksymalnie 4
osobowych), Organizator ma prawo przenieść Dziecko do innej grupy po przedstawieniu
minimum dwóch nowych terminów zajęć Opiekunowi Prawnemu dziecka.
5. Liczba osób w Grupie jest ograniczona.
6. W przypadku niskiej frekwencji uczestników danej Grupy, Organizator zastrzega sobie prawo
do:
a. rozwiązania Grupy;
b. zmiany planu i harmonogramu zajęć Grupy;.
7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu, opłaty, instruktora, częstotliwości zajęć w
nowym Semestrze.
Strona 4 z 7
8. Jeśli dorosły Uczestnik lub Opiekun Prawny dziecka decyduje się na udział w programie zajęć
w trakcie trwania roku szkolnego, cena za udział w programie w pierwszym miesiącu zostaje
ustalona przez Organizatora


§ 5
Nieobecność na zajęciach


1. Organizator nie zwraca wpłaconych kwot za zajęcia, na których Uczestnik Zajęć był nieobecny.
2. Dorosły Uczestnik lub Opiekun prawny dziecka nie może ubiegać się o pomniejszenie opłaty
lub zwrot wpłaconych środków z powodu nieobecności na zajęciach.
3. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach oraz zgłoszenia owego faktu poprzez SMS
bądź telefonicznie Organizatorowi, minimum 1 dzień przed danymi zajęciami, Uczestnik Zajęć
ma prawo odrobić zajęcia w terminie ustalonym przez Organizatora.
4. Dorosły Uczestnik lub Opiekun prawny dziecka nie może domagać się zmiany terminu
ustalonego na odrobienie zajęć.
5. Zasady odrabiania zajęć w grupach dla dzieci:
a. zgłoszenie nieobecności minimum 1 dzień przed planowymi zajęciami;
b. odrabiać można zajęcia maksymalnie do 30 dni od nieobecności, wyjątek stanowi
miesiąc czerwiec – tutaj odrabiać zajęcia można jedynie do końca trwania niniejszej
umowy;
c. Organizator wyznacza termin odrabiania zajęć po zgłoszeniu nieobecności przez
Opiekuna Prawnego dziecka;
d. Jeśli wyznaczony termin na odrabianie nie pasuje Opiekunowi Prawnemu dziecka, ma
prawo do wyznaczenia drugiego terminu. Jeśli drugi termin również nie pasuje
Opiekunowi Prawnemu dziecka, nie ma możliwości odrobienia zajęć. Organizator nie
ma obowiązku wyznaczania kolejnego terminu odrabiania zajęć.
e. Na każdych zajęciach odrabiać może 1 uczestnik, tzn. w przypadku grupy 4-osobowej
może być 5 osób, natomiast w przypadku grupy 6-osobowej może być 7 osób na
danych zajęciach.
6. Zasady odrabiania zajęć w grupach dla dorosłych:
a. Uczestnik nie może domagać się zmiany terminu ustalonego na odrobienie zajęć;
b. Dodatkowy termin na odrabianie zajęć wyznacza się, gdy zbiorą się minimum 3 osoby
na odrabianie;
c. Organizator ma prawo dopisać na dane zajęcia jedną dodatkową osobę na odrabianie,
np. w grupie maksymalnie 4-osobowej może być 5 osób na danych zajęciach.


§ 6
Płatność za zajęcia


1. Zajęcia są płatne w systemie miesięcznym.
2. Opłaty miesięczne należy dokonywać najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca w recepcji Klubu
bądź przelewem. Brak wpłaty skutkować będzie zawieszeniem Uczestnika Zajęć w zajęciach.
3. Dorosły Uczestnik lub Opiekun Prawny zobowiązuję się do terminowego regulowania
płatności, do 3 dni od podpisania umowy, zgodnie z podpisaną Umową Członkowską.
4. W przypadku choroby, koszty zajęć nie są zwracane.
5. W przypadku choroby przewlekłej Uczestnika Klubu, trwającej ponad miesiąc, potwierdzonej
zwolnieniem lekarskim Klient:
a. może przenieść koszty niewykorzystanych zajęć na najbliższy miesiąc rozliczeniowy;
6. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Zwrotowi podlegają
opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy właściciela kortu lub prowadzącego zajęcia.
7. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, Organizator zapewnia
odpowiednie zastępstwo.
8. W szczególnych przypadkach, gdy zapewnienie zastępstwa nie jest możliwe Organizator może
odwołać zajęcia wysyłając SMS do Uczestnika lub Opiekuna Prawnego dziecka biorącego
udział w zajęciach. W takim przypadku Organizator pomniejsza kwotę do zapłaty za następny
miesiąc o dane zajęcia albo przyznaje na rzecz Uczestnika zwrot opłaty za odwołane zajęcia.


§ 7
Wynajem kortów


1. Korty tenisowe czynne są od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 23.00. Organizator
zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu w okresach świątecznych, w dniach wolnych
ustawowo od pracy, jak również z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez
sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i
porządkowych. Aktualne informacje dotyczące godzin otwarcia Klubu będą zamieszczane na
fanpage klubu na Facebooku.
2. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Organizator. Obowiązujący cennik
stanowi integralną część niniejszego OWU i jest dostępny na stronie internetowej
www.opoltenis.pl
3. Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych należy uiścić w całości przed wejściem na kort
tenisowy w recepcji Klubu. W przypadku wykupienia abonamentu i karnetu opłata pobierana
jest z góry. Płatności mogą być dokonywane w recepcji klubu gotówką, kartą lub przelewem
na rachunek bankowy nr 28 1050 1504 1000 0090 8175 2512.
4. Niewykorzystany abonament nie może być przenoszony na kolejne okresy rozliczeniowe oraz
nie uzasadnia zwrotu uiszczonej opłaty.
5. W przypadku chęci otrzymania faktury należy powiadomić o tym przed realizacją transakcji
podając pełne dane niezbędne do jej wystawienia.
6. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort tenisowy,
efektywny czas gry, zejście z kortu tenisowego.
7. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonywać przez stronę www.opoltenis.pl jak również
osobiście w recepcji Klubu lub pod numerem telefonu 570 386 869. Odwołanie rezerwacji
jednorazowej, jak i godzin wykupionych w ramach abonamentu i karnetu powinno nastąpić
osobiście w recepcji Klubu lub pod numerem telefonu 570 386 869 na podstawie SMS lub
rozmowy telefonicznej, jak również mailowo kontakt@opoltenis.pl, nie później niż na 24
godziny przed zarezerwowanym terminem.
8. W przypadku nieprawidłowego odwołania rezerwacji, osoba jej dokonująca jest zobowiązana
do uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość opłaty za korzystanie z kortu tenisowego, zaś
w przypadku nieprawidłowego odwołania rezerwacji w ramach abonamentu i karnetu,
rezerwacja taka przepada i nie może zostać wykorzystana w innym terminie.
9. Osoby korzystające z kortu tenisowego są zobowiązane do jego opuszczenia na 3 minuty przed
upływem czasu rezerwacji. Zajęcie kortu tenisowego na czas dłuższy niż objęty rezerwacją
skutkuje obciążeniem opłatą za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z kortu tenisowego.
10. W przypadku nieprawidłowego odwołania rezerwacji jednorazowej i nieuiszczenia opłaty lub
nieprzestrzegania zasad niniejszego OWU, Klub ma prawo do odmowy kolejnej rezerwacji
kortu tenisowego.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia klubu w okresach świątecznych, w dniach
wolnych ustawowo od pracy jak również z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez
sportowych a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i
porządkowych.


§ 8
Zasady korzystania z kortów tenisowych:


1. Każda osoba przebywająca na terenie Klubu zobowiązana jest do:
a. przestrzegania przyjętych zasad współżycia społecznego, kultury i dobrego
wychowania;
b. korzystania z kortów tenisowych, urządzeń sportowo – rekreacyjnych i pomieszczeń
sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem;
c. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić korzystanie z kortów
tenisowych innym użytkownikom;
d. noszenia odpowiedniego stroju treningowego, w tym m. in. czystego obuwia o jasnej
podeszwie, bez bieżnika, podczas korzystania z kortów tenisowych;
e. stosowania się do poleceń i uwag pracowników Klubu.
2. Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu;
b. wnoszenia lub zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających lub
psychotropowych;
c. przebywania osób po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających lub
psychotropowych;
d. wprowadzania zwierząt.
3. Pracownicy Klubu mają prawo do odmowy wpuszczenia na teren Klubu lub poproszenie o
jego opuszczenie osób, które nie stosują się do niniejszego OWU lub Regulaminu Obiektu
Centrum Tenisowego OpolTenis lub mogą zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi na terenie
Klubu.
4. Za rzeczy pozostawione na terenie Klubu (w szczególności w szatniach i na terenie kortów
tenisowych), Klub nie ponosi odpowiedzialności.
5. Wszelkie zauważone usterki, uszkodzenia wyposażenia, wadliwe działania oświetlenia lub
ogrzewania, należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikom Klubu.


§ 9
Utrwalanie i wykorzystanie wizerunku


1. Dorosły Uczestnik lub działający w imieniu dziecka Opiekun Prawny nieodpłatnie wyraża
zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika Zajęć w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w
imprezach okolicznościowych organizowanych przez Klub i jego sponsorów.
2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, dorosły Uczestnik lub Opiekun Prawny dziecka
nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
do promocji i reklamy Klubu.
3. Klub zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.
4. Rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Zajęć stanowiącego jedynie szczegół całości takiej
jak zgromadzenie czy impreza publiczna, nie wymaga zezwolenia dorosłego Uczestnika lub
Opiekuna Prawnego.


§ 10
Postanowienia końcowe


1. Niniejsze OWU określają zasady korzystania z Klubu tenisowego Centrum Tenisowe
OpolTenis i kortów tenisowych oraz postępowania na ich terenie. Każdy, kto przebywa na
terenie Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym OWU i postępowaniem zgodnie
z jego postanowieniami. Wejście na teren Klubu jest równoznaczne z akceptacją OWU.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany OWU.
3. Na wniosek większości uczestników zajęć, dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści OWU
o punkty usprawniające organizację zajęć. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać w
następnym miesiącu rozliczeniowym.